شورای شهر را تبدیل کرده اند به محل کشمکش های سیاسی! دولتشان که حرفی برای گفتن نداشت و حتی با مذاکره چیزی را پیش نبرد حال به جان شورا افتاده می خواهند شهر را ببرند. همه می دانند شهر تغییر کرده و تغییر هزینه دارد. آقایان می گویند چرا هزینه دارد؟ من فکـــــــــــــــــر می کنم اینهمه بزرگراه و پل و تونل و مترو هزینه فنی و مهندسی زیادی دارد.
تخریب تخریب تا پیروزی
تیتر زده چاپ نشریات حزبی آقای فلانی در شهرداری بعد یک شاهد درست نیاورده و بقیه اضافا

ادامه مطلب